MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ hai, 4/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 843

Bồi dưỡng thường xuyên: 4 module nội dung bồi dưỡng 3

Thầy Cô vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm bên dưới.

 

TT   Tên Modul   Thời lượng   NỘI DUNG CỤ THỂ 
1.   THCS 2   15 tiết   Đặc điểm học tập của học sinh THCS 
2.   THCS 24   15 tiết   Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học 
3.   THCS 28   15 tiết   Kế hoạch hoạt động giáo dục trong trường THCS  
4.   THCS 35   15 tiết   Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87