MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ ba, 18/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 321

SINH 9

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

a

b

 

- Kiểu gen của bố và mẹ đều là: AaBb

- Kiểu gen của đứa con trai: aabb

 

- Aabb có kiểu hình da đen, tóc thẳng

ơ

0.5 × 3 ý

Câu 2

a

 

b

 

c

 

 

 

A. Kì cuối ; B. Kì giữa ; C. Kì sau ; D. Kì đầu

 

 

 

 

Đặc điểm hình thái của nhiếm sắc thể trong kì ở hình A: Các NST ở trạng thái đơn / Duỗi xoắn, dài ra dạng sợi mảnh / Nằm trong 2 nhân mới của tế bào.

 

Ý nghĩa của quá trình nguyên phân:

+ Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và lớn lên của cơ thể.

+ Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào.

(Học sinh trình bày ý khác nếu hợp lý vẫn cho điểm)

 

0.25 × 4 ý

0.5

 

 

0.25 × 2 ý

 

Câu 3

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

a

 

b

a. Sai / Giải thích: Gen mang thông tin mã hóa cho protêin hoặc ARN.

b. Đúng

c. Đúng.

d. Sai / Giải thích: Gen cấu trúc.

 

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo các nguyên tắc :

- Nguyên tắc khuôn mẫu: ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ.

- Nguyên tắc bổ sung: các nuclêôtit (Nu) trên mạch khuôn liên kết với các Nu tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A liên kết với T, G liên kết với X, và ngược lại.

- Nguyên tắc bán bảo toàn: trong mỗi ADN con có một mạch là của ADN mẹ (mạch khuôn), mạch còn lại được tổng hợp mới.

(Học sinh chỉ nêu được tên 3 nguyên tắc nhưng không nói rõ thì cho 0,5 điểm)

 

-T-A-X-G-A-T-G-G-X-X-G-T-A-X-T-

(H/s viết đầy đủ liên kết mới cho điểm)

-A-T-G-X-T-A-X-X-G-G-X-A-T-G-A-

 

4 aa

0.5

0.25

0.25 0.5

 

0.25

× 3 ý

 

 

 

 

 

 

0.75

 

 

0.5

Câu 4

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

c

- Nhận định 1 chưa chính xác.

- Giải thích: Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự hình thành màu sắc của hoa, còn kiểu gen AA không bị biến đổi, do đó màu trắng của hoa không được di truyền cho thế hệ sau → Hoa trắng do kiểu gen AA tạo thành ở 350C là thường biến.

- Nhận định 2 chưa chính xác.

Giải thích:

+ Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà chỉ truyền cho đời con gen quy định tính trạng (truyền đạt một kiểu gen).

+ Sự biểu hiện của gen thành tính trạng còn phụ thuộc vào việc tương tác với môi trường bên trong và bên ngoài.

Mối quan hệ: Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường (hay kiểu gen quy định kiểu hình thông qua việc tương tác với từng môi trường cụ thể).

 

Các cây F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình về màu sắc hoa:

- TH1: P: AA × AA F1: 100% AA F2: 100% AA (gieo trồng ở nhiệt độ 200C 100% cây hoa đỏ).

- TH2: P: aa × aa F1 : 100% aa F2 : 100% aa (gieo trồng ở nhiệt độ 200C 100% cây hoa trắng).

0.25

 

0.5

 

0.25

 

0.5

 

 

0.5

 

 

0.5

 

0.5

 

Tổng điểm

10.0


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164