MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ tư, 16/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 498

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THU NỤ CƯỜI HỒNG 1 - CÙNG BẠN ĐẾN TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN TÂN BÌNH

LIÊN ĐỘI PHẠM NGỌC THẠCH

 Số: 01/KH-LĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tân Bình, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THU

NỤ CƯỜI HỒNG 1– CÙNG BẠN ĐẾN TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

I.  MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Thực hiện chỉ đạo của HĐĐ quận Tân Bình theo thông báo số 01/TB-HĐĐ ngày 2 tháng 8 năm 2017 về việc Tổ chức vận động tham gia Chiến dịch “Nụ cười hồng 1” – Giúp bạn đến trường và vui Tết Trung thu.

- Phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, giáo dục và nâng cao ý thức tương thân,  tương ái trong các em học sinh.

- Giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường có điều kiện học tập và sinh hoạt. Tham gia giúp đỡ các em Trường tiểu học Thành Lợi B, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

II.  THÀNH PHẦN THAM DỰ

-  Học sinh toàn trường.

III.  NỘI DUNG

-  Mỗi lớp nộp: 10 quyển vở trắng và mỗi học sinh 4 ngàn đồng.

-  Thời hạn nộp:  Từ ngày 21 tháng 08 đến ngày 28/08/2017, tại phòng Đoàn Đội.

*    (Thu vào thứ 2 tiết sinh hoạt lớp, thứ 5 tiết Ngoài giờ lên lớp và giờ ra chơi)

IV.  THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

-  Trưởng ban: Cô  Lê Thị Thanh Uyên, P. Hiệu trưởng nhà trường.

-  Phó ban: Cô Đặng Thụy Hoàng Anh - Bí thư Đoàn

-  Phó ban thường trực: Thầy Tô Thanh Hùng – TPT Đội.

-  Ủy viên: GVCN các lớp + BCH Liên Đội.

V.  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

-   Ngày 16/08/2017: Trình kế hoạch.

-   Ngày 21/08/2017: Triển khai kế hoạch tới các lớp.

-   Ngày 28/08/2017: Tổng kết hội thu./.

 

 

DUYỆT CỦA BGH

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Thanh Uyên

 

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

(Đã ký)

 

 

 

Thanh Hùng

 


Nơi nhận:

- BGH; BCH Ch.Đ;

- GVCN các lớp;

- Các khối lớp (dán thông bố);

- TV BTC;

- Lưu.

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87