MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ hai, 20/7/2015, 0:0
Lượt đọc: 276

Thông báo mời thầu (Trường THCS Phạm Ngọc Thạch)

Gói thầu khai thác dịch vụ căn tin và bãi xe.

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS

PHẠM NGỌC THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                        Số: 60 /TB-PNT

Tân Bình, ngày 14 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 - Tên Bên mời thầu: TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

 - Tên gói thầu: Khai thác dịch vụ căn tin và bãi xe.

 - Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

 - Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 15 tháng 07 năm 2015 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 07 năm 2015.

 - Địa điểm bán HSMT: 17-19Âu Cơ - Phường 9- Quận Tân Bình.

 - Giá bán 1 bộ HSMT:  200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng).

 - Địa chỉ nhận HSDT: 17-19Âu Cơ - Phường 9- Quận Tân Bình.

 - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ  30 phút, ngày 23 tháng 07 năm 2015.

 - Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ (Hai  mươi triệu đồng).

 Hình thức đảm bảo dự thầu bằng tiền mặt hoặc Thư bảo lãnh của Ngân Hàng.

  

 HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ 30 ngày 23 tháng 07 năm 2015, tại Trường THCS PHẠM NGỌC THẠCH.

Trường THCS PHẠM NGỌC THẠCH kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Tân Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2015

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164